I. Warunki korzystania z witryny markizy-opole.pl

Kontynuując korzystanie z witryny markizy-opole.pl akceptujesz określone tu warunki. 

II. Strona internetowa – dostępność

Ze względu na specyfikę Internetu istnieje możliwość powstania przerw w dostępie do strony internetowej, a także wystąpienia błędów w przebiegu transmisji. Niemniej jednak, dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić nieprzerwany dostęp do markizy-opole.pl i bezbłędny przebieg transmisji. Podejmiemy niezbędne działania, aby zawieszenie lub ograniczenie dostępu do tej witryny internetowej, które może wystąpić w związku z podejmowanymi działaniami zapewniającymi utrzymanie, naprawę lub wdrożenie nowych lub niezbędnych usług lub rozwiązań, zminimalizować.

III. Strona internetowa – dostęp

Dostęp do markizy-opole.pl jest możliwy na podstawie udzielonej ograniczonej licencji na korzystanie z tej witryny w celach osobistych. Dozwolone jest buforowanie stron. Zabronione jest pobieranie lub modyfikowanie zawartości markizy-opole.pl, a także powielanie, kopiowanie, sprzedawanie, odsprzedawanie lub korzystanie z tej witryny w inny sposób wprost dozwolony, w celach komercyjnych. Niniejszy zakaz dotyczy wszelkich treści i materiałów wizualnych, graficznych zawartych w tej witrynie.

Tytułem wstępu:

Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.markizy-opole.pl przestrzega obowiązujących przepisów prawa oraz dba o prawa konsumenta z nich wynikające. Nie jest możliwe zrzeczenie się przez Konsumenta jego praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Postanowienia niniejszego Regulaminu sklepu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości winno się interpretować na korzyść Konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu sklepu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

IV. Postanowienia ogólne

 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.markizy-opole.pl prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowo Produkcyjne EUROL Małgorzata Czarnotta z siedzibą w Opolu (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Koszalińska 6/6, 45-317 Opole); wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki; NIP: 8431261933; REGON: 770814798, adres poczty elektronicznej: info@markizy-opole.pl.
 2. Niniejszy Regulamin sklepu określa ogólne warunki i sposób świadczenia Usług oraz sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.markizy-opole.pl.
 3. Niniejszy Regulamin sklepu jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej dostępnej pod adresem www.markizy-opole.pl, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 4. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez:
  1. adres poczty elektronicznej: info@markizy-opole.pl;
  2. pod numerem telefonu: + 48 570 790 460.
 5. Jeżeli dane postanowienia Regulaminu sklepu nie stanowią inaczej, niniejszy Regulamin sklepu skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego.
 6. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu sklepu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego, które to obejmują przede wszystkim politykę dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane te dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych.
 7. Korzystanie ze Sklepu Internetowego markizy-opole.pl, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego, Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).
 8. Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną dla każdego użytkownika internetu niesie ryzyko związane z możliwością wprowadzenia do jego systemu teleinformatycznego szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. W celu uniknięcia ryzyka wystąpienia takiego zagrożenia w/w Klient winien stosować właściwe środki ochronne i zapobiegawcze, w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.
 9. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie sklepu oznaczają:

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – dalej KC.

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Regulamin sklepu – niniejszy dokument.

Dzień roboczy – jest to jeden dzień przypadający w tygodniu od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Klient – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, a także Klient będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą i zawierający Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, która to Umowa nie posiada jednak dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca ‐ Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego.

Sprzedawca lub Usługodawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowo Produkcyjne EUROL Małgorzata Czarnotta z siedzibą w Opolu 45-317, przy ul. Koszalińskiej 6/6, NIP: 8431261933; REGON: 770814798, adres poczty elektronicznej: info@markizy-opole.pl.

Sklep lub Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę dostępny pod adresem internetowym www.markizy-opole.pl

Konto – usługa elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym, przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, w ramach której Klient może dokonywać określonych działań.

Hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

Towar – produkt znajdujący się w ofercie Sklepu Internetowego.

Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

Umowa montażowa – umowa, na podstawie której Sprzedawca zobowiązuje się do wykonania usługi montażu Produktu nabytego przez Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego w miejscu montażu wskazanym przez Klienta.

Usługa – usługa świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów w zakresie określonym w Regulaminie sklepu, w tym usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży lub Umowy montażowej ze Sprzedawcą, określające w szczególności rodzaj i liczbę sztuk produktu lub rodzaj i liczbę towaru oraz zakres jego montażu.

Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Usługobiorca – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z usługi elektronicznej.

Formularz rejestracji – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym służący do utworzenie Konta Klienta w markizy-opole.pl.

Formularz zamówienia – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Elektroniczny koszyk – element oprogramowania Sklepu Internetowego, w którym widoczne są wybrane i spersonalizowane przez Klienta produkty.

Newsletter – usługa elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

Dostawa – czynność faktyczna polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Produktu będącego przedmiotem zawartej umowy sprzedaży.

Dostawca – podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów: a) firmę kurierską; b) Pocztę Polską S.A. z siedzibą w Warszawie.

Wydanie zamówienia (odbiór osobisty) – czynność faktyczna polegająca na przyjęciu zapłaty końcowej za zamówienie (gotówka w kasie), a następnie wskazanie zamówienia gotowego do odbioru. Wydanie zamówienia nie obejmuje wyniesienia/transportu paczek poza lokal Sprzedawcy oraz załadunku.

Produkt spersonalizowany – Produkt – rzecz ruchoma (w tym rzecz ruchoma z elementami cyfrowymi) – nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Zaliczka – wniesiona kwota przez jedną ze stron umowy stanowiąca część zapłaty za przedmiot umowy, niezrealizowaną dotąd usługę.

Reklamacja – to wyrażenie przez klienta niezadowolenia z produktu, usługi, przebiegu procesu sprzedaży, niespełnionych oczekiwań, dezaprobata z zaistniałego stanu, który odbiega od oczekiwań w stosunku do konkretnego przedmiotu bądź usługi. Jej podstawą może być rękojmia (zawsze) albo gwarancja, w przypadku której roszczenia kieruje się do gwaranta, którym zazwyczaj jest producent towaru (o ile została udzielona).

Reklamujący – Klient, strona umowy.

Przesyłka wielkogabarytowa – przesyłka zawierająca produkt o wadze powyżej 30kg i  2,5m długości

V. Sklep Internetowy – usługi elektroniczne

 1. W Sklepie Internetowym www.markizy-opole.pl dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz rejestracji, Formularz zamówienia oraz Newsletter.
  1. Konto – w celu korzystania z Konta niezbędne jest łączne wykonanie dwóch, kolejno występujących po sobie ruchów przez Usługobiorcę – (1) wypełnienie Formularza Rejestracji, (2) kliknięcie pola „Zarejestruj”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: adres poczty elektronicznej oraz hasło. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie udostępnionego formularza rejestracyjnego.
  2. Konto – usługa elektroniczna świadczona jest przez czas nieoznaczony nieodpłatnie. W każdej chwili i bez podania przyczyny usługobiorca ma możliwość usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@markizy-opole.pl lub też pisemnie na adres Usługodawcy, tj. ul. Koszalińska 6/6, 45-317 Opole. Konto zawiera informacje o danych klienta, dotychczasowych Umowach sprzedaży lub montażu, etapu realizacji zamówienia oraz inne informacje. Sprzedawca może wprowadzać dalsze funkcjonalności w ramach Konta bez konieczności zmiany niniejszego Regulaminu sklepu, chyba że taka zmiana skutkowałaby zmianą w zakresie wykorzystania danych osobowych Klienta lub w inny sposób była związana z prawami Klienta. Na żądanie Klienta, konto w Sklepie Internetowym zostaje usunięte z systemu Sklepu Internetowego niezwłocznie, chyba że niezwłoczne usunięcie Konta nie jest możliwe z przyczyn technicznych lub z przyczyn związanych z realizacją Umowy sprzedaży lub Umowy montażu. Klient ma możliwość nabywania Produktów korzystając z Konta lub bez jego zakładania.
  3. Formularz Zamówienia – początek korzystania z Formularza Zamówienia odbywa się z chwilą dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych ruchów – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W celu modyfikacji należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W przypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
  4. Formularz Zamówienia – usługa elektroniczna ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę oraz jest świadczona nieodpłatnie.
  5. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz mnie do newslettera”.
  6. Newsletter – usługa elektroniczna świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. W każdej chwili i bez podania przyczyny Usługobiorca ma możliwość wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@markizy-opole.pl lub też pisemnie na adres Usługodawcy: ul. Koszalińska 6/6, 45-317 Opole.
  7. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta dokonaną na stronie Sklepu, w tym co najmniej zapoznanie się przez Klienta z treściami udostępnionymi w Sklepie Internetowym.
  8. Za wyraźną zgodą Klienta, Sprzedawca może przekazywać Klientowi informacje handlowe dotyczące Produktów na podany adres poczty elektronicznej (Newsletter). Skorzystania z tej Usługi wymaga podania przez Klienta aktywnego adresu poczty elektronicznej lub aktywowania odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym lub formularzu Zamówienia.
 2. Do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca/Usługodawca niezbędne są narzędzia i wymagania techniczne: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox; Internet Explorer; Opera; Google Chrome; Safari lub Microsoft Edge; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na względzie poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich.
 4. W przypadku, gdy system Sklepu umożliwia Klientowi zamieszczanie w indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi odnoszących się m.in. do Produktów lub przebiegu transakcji, Klient zobowiązuje się do nienaruszania w swojej wypowiedzi jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym ich dóbr osobistych lub przysługujących im praw autorskich. Klient zobowiązuje się ponadto, że wypowiedzi te będą stonowane i zachowujące umiar, a także że nie będą sprzeczne z przepisami prawa. Klient nie może również wykorzystywać w ramach swojej wypowiedzi materiałów, co do których prawa autorskie przysługują innej osobie i Klient nie ma podstaw prawnych do posługiwania się tymi materiałami. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do usuwania wypowiedzi, które są sprzeczne z Regulaminem. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Klient wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Sprzedawcę, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 5. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 7. Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczący usług elektronicznych wskazany jest w pkt. 6. Regulaminu.

VI. Umowa sprzedaży – warunki zawierania

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt V.1.C Regulaminu Sklepu.
 2. Cena Produktu ujawniona każdorazowo w opisie Produktu na stronie Sklepu Internetowego podana jest w walucie złoty polski  i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz inne opłaty. W trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży, na stronach Sklepu Internetowego, Klient jest informowany o łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia.
 3. W każdym czasie Sprzedawca może zdecydować o czasowej lub trwałej obniżce Ceny danego Produktu (promocja). Aktualna, pomniejszona cena Produktu będzie wskazana w jego opisie wraz ze wskazaniem najniższej Ceny Produktu, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem aktualnej obniżki lub – gdy Produkt znajduje się w ofercie Sklepu krócej niż 30 dni – która obowiązywała w okresie od dnia jego wprowadzenia do sprzedaży do dnia obniżki jego Ceny. Najniższą Cenę Produktu Sprzedawca każdorazowo ujawnia obok informacji o aktualnej Cenie Towaru.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do aktualizacji Cen Towarów w każdym czasie. Nowa Cena nie będzie miała zastosowania do Produktów, co do których Klient złożył już Zamówienie i zostało ono potwierdzone przez Sprzedawcę.
 5. Sprzedawca ma możliwość udzielenia określonym Klientom rabatu procentowego lub kwotowego. Zastosowanie rabatu następuje poprzez wpisanie udostępnionego przez Sprzedawcę kodu rabatowego w polu „Kod promocyjny”. System Sklepu Internetowego przeliczy następnie Cenę Towarów znajdujących się w koszyku Klienta z uwzględnieniem udzielonego rabatu.
 6. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień przedstawia się następująco:
  1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt V.1.C Regulaminu sklepu.
  2. Złożenie Zamówienia i zawarcie Umowy sprzedaży wymaga uprzedniego zaakceptowania przez Klienta Regulaminu oraz Polityki Przetwarzania.
  3. Zamówienie Klienta złożone w formie wskazanej w pkt 1 i 2 powyżej, stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży danego Towaru, która wiąże Klienta. Do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedawcę.
  4. Niezwłocznie po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Przyjęcie Zamówienia do realizacji oraz potwierdzenie jego otrzymania następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta podany w trakcie składania Zamówienia. Niniejsza wiadomość e-mail zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia, o przyjęciu Zamówienia do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 7. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu sklepu na stronie Sklepu Internetowego www.markizy-opole.pl oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt VI.3.3. Regulaminu sklepu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
 8. Wszystkie Produkty i Towary dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz w razie takiej konieczności posiadają odpowiednie certyfikaty i są dopuszczone do obrotu na rynku polskim.
 9. Klient składa Zamówienie bezpośrednio za pośrednictwem Sklepu Internetowego poprzez dokonanie wyboru danego produktu, jego ilość a następnie dokonując jego indywidualnej personalizacji – o ile pozwala na to wybrany rodzaj Produktu / Towaru – rodzaj jego materiału, wielkość oraz inne jego parametry, korzystając z przycisku „Dodaj do koszyka”.

VI. Płatności – terminy, metody i sposoby płatności

 1. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Sprzedawcy łączną cenę Zamówienia, na którą składają się ceny brutto zamawianych rzeczy i koszt ich dostawy obowiązujące w Sklepie w chwili składania Zamówienia.
 2. Płatność ceny Zamówienia następuje w formie wybranej przed złożeniem Zamówienia.
 3. Płatność ceny Zamówienia następuje conajmniej w dwóch ratach. Pierwsza rata to Zaliczka, której wysokość jest każdorazowo skazana w podsumowaniu Zamówienia. Druga rata to płatność końcowa za całe Zamówienie dokonywana w formie i metodzie wybranej przez Klienta.
 4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
  1. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  2. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu imoje.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej https://www.imoje.pl/.
  3. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu imoje.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:
   1. ING Bank Śląski SA., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, NIP: 634-013-54-75, REGON: 271514909.
  4. Konto bankowe Sprzedawcy : ING ( PLN ) SWIFT INGBPLPW
   Numer konta: PL 18 1050 1504 1000 0022 0430 8841
 5. Metody płatności:
  • przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia);
  • gotówką przy odbiorze osobistym ‐ płatność w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś Towar wydany zostanie w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy);
  • gotówką za pobraniem, płatność dostawcy przy dokonywaniu dostawy (w tym przypadku realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia i skompletowaniu Zamówienia);
  • płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia).
 6. Termin płatności:
  1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności natychmiastowo w formie zaliczki lub przedpłaty w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.
  2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki albo płatności gotówką przy odbiorze osobistym, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki (nie dotyczy Zaliczki).
  3. Termin płatności wynika z formy płatności wybranej przez Zamawiającego. Poza płatnością za pobraniem, płatność następuje po zawarciu Umowy sprzedaży, a przed dostawą i wydaniem rzeczy.
 7. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
 8. Do każdego zakupu dostarczana jest faktura VAT. Sprzedawca prześle Klientowi fakturę VAT na podany przez niego adres poczty elektronicznej po dostawie Towarów, chyba że Klient wyraźnie zaznaczy, że chce otrzymać fakturę VAT w formie papierowej. Akceptując Regulamin Klient wyraża jednocześnie zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej, na zasadach opisanych w Regulaminie sklepu.
 9. Klient wyrażający wolę otrzymania faktury VAT na firmę, obowiązany jest wybrać taką opcję podczas dokonywania zakupu, poprzez wypełnienie właściwego pola Formularza Zamówienia danymi firmy/osoby, na którą ma zostać wystawiona faktura wraz z numerem NIP.
 10. W przypadku zlecenia Sprzedawcy również usługi montażowej, Sprzedawca wystawi fakturę VAT obejmującą koszty wykonania usługi montażowej i prześlę ją Klientowi w sposób opisany w pkt 7.
 11. Korekta faktury – Klient przyjmuje do wiadomości, iż Sprzedawca wystawi fakturę VAT korektę wyłącznie w przypadku posiadania odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej uzgodnienie z Klientem warunków obniżenia podstawy opodatkowania określonych w fakturze korygującej oraz potwierdzającej spełnienie tych warunków. W przypadku zwrotu Towarów taką dokumentacją jest w szczególności wypełniony przez Klienta formularz zwrotu.
 12. Z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, obniżenie podstawy opodatkowania może mieć miejsce w przypadku:
  1. udzielenia rabatu przez Sprzedawcę,
  2. anulowania Zamówienia przez Klienta,
  3. odstąpienia od Umowy przez Klienta i zwrotu Towarów,
  4. wystawienia faktury zawierającej błędne dane.

VII. Dostawa – sposoby, koszty, terminy dostawy i odbioru produktu

 1. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Sprzedawca dopuszcza zrealizowanie dostawy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach poczynienia indywidualnych uzgodnień między Stronami Umowy.
 2. Adres dostawy wskazany w Formularzu Zamówienia jest właściwy do dokonania dostawy.
 3. O ile Umowa Sprzedaży nie stanowi inaczej, dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna (od 20 do 1500 PLN). Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 4. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
 5. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
  1. Przesyłka kurierska.
 6. Termin dostawy Produktu do Klienta – w opisie Produktu każdorazowo zawarta jest informacja o szacowanej liczbie Dni Roboczych potrzebnych do produkcji lub dostawy Towarów, a także o wysokości opłat za tą dostawę. Sprzedawca dopuszcza możliwość zmianę terminu wskazanego w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy. Każdorazowo taka zmiana wymaga akceptacji Klienta. Brak akceptacji oznacza odstąpienie od umowy ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.
  2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 7. Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym przez Sprzedawcę. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
  1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.
  2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
  3. W przypadku odbioru osobistego, wydanie zamówienia nastąpi po uregulowaniu całości płatności za zamówienie (gotówka w kasie).
  4. Odbiór osobisty odbywa się w ściśle określonym miejscu i terminie wskazanym przez Sprzedawcę, w miarę możliwości po uzgodnieniu z Zamawiającym. Nieodebranie zamówienia w ustalonym terminie może spowodować naliczenie dodatkowych kosztów.
  5. W przypadku paczek wielkogabarytowych, wydanie zamówienia nie obejmuje wyniesienia/transportu paczek poza lokal Sprzedawcy oraz załadunku.
 8. Dostawa produktu odbywa się w terminie uzgodnionym z Kupującym. Koszt dostawy dotyczy wyłącznie dowiezienia produktu pod wskazany adres. Ze względu na gabaryty Produktów, Sprzedający zastrzega, że kierowca nie ma obowiązku wniesienia Produktu na posesję lub bezpośrednio do mieszkania Kupującego. Każdorazowo Kupujący jest informowany o wysyłce mailowo lub telefonicznie, aby Kupujący przygotował się do odbioru i rozładunku Produktu.

VIII. Regulamin transportu

I. Dostawa towarów wielkogabarytowych, tzn. produktów o wadze powyżej 30kg i  2,5m długości:

1. Przesyłki wielkogabarytowe dostarczane są autem ciężarowym o masie powyżej 7,5 tony. W związku z tym, dobierając adres dostawy należy uwzględnić możliwość podjazdu tego rodzaju ciągnika.

2. Przesyłkę wielkogabarytową przewoźnik dostarcza pod wskazany adres, z tym zastrzeżeniem, że bez obowiązku rozładowywania przesyłki z pojazdu. Między innymi, przewoźnik nie ma obowiązku wniesienia przesyłki na teren posesji Kupującego. Zastrzeżenie to dotyczy zwłaszcza przesyłek ciężkich i długich takich jak markizy, pergole, żaluzje o wadze powyżej 30kg.

3. Rozładowanie przesyłki wielkogabarytowej z pojazdu leży po stronie Kupującego. Sprzedawca zwraca uwagę, że do rozładunku przesyłek wielkogabarytowych ciężkich, tj. o masie powyżej 30 kg – 200kg będą potrzebne min. dwie osoby.

4. Każda usługa rozładunku z pojazdu przesyłki wielkogabarytowej i wniesienia jej na posesję jest usługą płatną dodatkowo. O zamiarze skorzystania z takiej usługi należy poinformować Sprzedawcę przy składaniu zamówienia ( uwagi dodatkowe).

5. Dostawa przesyłki wielkogabarytowej i jej rozładunek wymaga wybrania takiej opcji dostawy .

6. W okresie możliwym do dostarczenia przesyłki, numer telefonu wskazany do kontaktu w Formularzu Zamówienia musi pozostawać aktywny, aby w przypadku wystąpienia niespodziewanych okoliczności, umożliwić ewentualny kontakt Przewoźnikowi.

7. Dostawa przesyłek wielkogabarytowych, co do zasady, odbywa się w dniach roboczych pn-pt w godzinach pracy tj. 8-16.

8. Termin dostawy każdorazowo jest ustalany indywidualnie z Kupującym.

9. Dostawa przesyłki jest monitowana uprzednio poprzez wiadomość e-mail oraz sms o odpowiedniej treści.

10. W przypadku wystąpienia problemów i braku możliwości odbioru przesyłki, prosimy o niezwłoczne przesłanie informacji telefonicznie lub na adres mailowy service@markizy-opole.pl. Jeżeli zaplanowana dostawa została już rozpoczęta, tj. wyruszyła od Sprzedającego, możliwe jest naliczenie dodatkowych opłat.

11. W ramach usługi transportu przesyłki wielkogabarytowej, nie ma możliwości umówienia konkretnej godziny dostawy. Ewentualne ustalenia w tym zakresie można poczynić z Przewoźnikiem / Kierowcą w dniu dostawy, o ile będzie istniała możliwość logistyczna po stronie przewoźnika.

12. Nieodebranie przesyłki w ustalonym terminie dostawy spowoduje naliczenie kolejnej opłaty za każdą kolejną podjętą próbę dostawy.

13. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących transportu prosimy o skierowanie zapytania przed złożeniem zamówienia.

IX. Reklamacja – procedura rozpatrywania oraz zasady dostępu do tych procedur

 1. Niniejszy punkt VIII Regulaminu sklepu określa procedurę rozpatrywania reklamacji wspólną dla wszystkich reklamacji składanych do Sprzedawcy, w szczególności reklamacji dotyczących Produktów, Umów Sprzedaży, Usług Elektronicznych oraz pozostałych reklamacji związanych z działaniem Sprzedawcy lub Sklepu Internetowego.
 2. Podstawa i zakres odpowiedzialności są określone powszechnie obowiązującymi normami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym, Ustawie o Prawach Konsumenta oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.
 3. Szczegółowe postanowienia dotyczące reklamacji Produktu – rzeczy ruchomej (w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi), z wyłączeniem jednak rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1 stycznia 2023 r. określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2023 r., w szczególności art. 43a – 43g Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży.
 4. Szczegółowe postanowienia dotyczące reklamacji Produktu – treści lub usługi cyfrowej lub rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1 stycznia 2023 r. lub przed tym dniem, jeżeli dostarczanie takiego Produktu miało nastąpić lub nastąpiło po tym dniu określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2023 r., w szczególności art. 43h – 43q Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży.
 5. Przykładowe formy składania Reklamacji:
  1. pisemnie na adres Sprzedawcy: ul. Koszalińska 6/6, 45-317 Opole;
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@markizy-opole.pl.
 6. Przesłanie lub zwrot Produktu w ramach reklamacji może nastąpić na adres Sprzedawcy: ul. Koszalińska 6/6, 45-317 Opole.
 7. Zaleca się podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości lub braku zgodności z umową; (2) żądania sposobu doprowadzenia do zgodności z umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy lub innego roszczenia; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 8. W przypadku zmiany podanych danych kontaktowych przez składającego reklamację w trakcie rozpatrywania reklamacji zobowiązany jest on do powiadomienia o tym Sprzedawcy.
 9. Do reklamacji mogą zostać załączone przez składającego reklamację dowody (np. zdjęcia, dokumenty lub Produkt) związane z przedmiotem reklamacji. Sprzedawca może także zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o podanie dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów (np. zdjęcia), jeżeli ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. 
 10. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

X. Zgodność Towarów z Umową sprzedaży

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar zgodny z umową.
 2. W razie braku zgodności Towaru z Umową sprzedaży Klientowi będącemu Konsumentem przysługują uprawnienia określone w rozdziale 5a Ustawy o prawach konsumenta, w tym w szczególności w art. 43d i art. 43e Ustawy o prawach konsumenta.
 3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili.
 4. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami w rozumieniu art. 431 k.c. zostaje wyłączona rękojmia za wady fizyczne i/lub prawne Towaru.
 5. Zaleca się, aby reklamacje kierować na adres Sprzedawcy, tj. ul. Koszalińska 6/6, 45-317 Opole lub na adres poczty elektronicznej: info@markizy-opole.pl.
 6. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Produkt/Towar. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres Sprzedawcy.
 7. Sprzedawca zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na reklamację Klienta będącego Konsumentem niezwłocznie. Przekazanie odpowiedzi na reklamację nastąpi na papierze lub innym trwałym nośniku. Informacja o odpowiedzi na reklamację zawierająca treść decyzji Sprzedawcy może nastąpić telefonicznie na numer podany przez Reklamującego.
 8. W przypadku braków reklamacji, uniemożliwiających jej rozpatrzenie, Sprzedawca wezwie niezwłocznie Reklamującego do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie.
 9. W razie uznania przez Sprzedawcę reklamacji Klienta będącego Konsumentem za zasadną i przyjęcia zwrotu Towarów z jednoczesnym obowiązkiem zwrotu Klientowi ceny, par. IX ust. 13 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

XI. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Usługobiorca/Klient ma możliwość zgłaszania Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego i korzystaniem z Usług świadczonych drogą elektroniczną. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres Sprzedawcy, tj. ul. Koszalińska 6/6, 45-317 Opole, na adres poczty elektronicznej: info@markizy-opole.pl, numer telefonu +48 570 790 460.
 2. W reklamacji Usługobiorca/Klient winien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji niezwłocznie, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania Usługobiorcy/Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Usługobiorcę/Klienta.

XII. Reklamacja – pozasądowe sposoby załatwiania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

XIII. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt XIII.8 Regulaminu sklepu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone między innymi:
  1. pisemnie na adres: ul. Koszalińska 6/6, 45-317 Opole;
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@markizy-opole.pl.
 2. Zwrot Produktu – rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) w ramach odstąpienia od umowy może nastąpić na adres Sprzedawcy: ul. Koszalińska 6/6, 45-317 Opole.
 3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w pkt XIX Regulaminu sklepu. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
  2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 6. Produkty – rzeczy ruchome, w tym rzeczy ruchome z elementami cyfrowymi:
  1. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu – rzeczy ruchomej, w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku Produktów – rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) – jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  2. W przypadku Produktów – rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) – konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. 
  3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu – rzeczy ruchomej (w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi) – będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 7. Produkty – treści cyfrowe lub usług cyfrowe:
  1. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie Produktu – treści cyfrowej lub usługi cyfrowej – Sprzedawca od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez konsumenta w trakcie korzystania z Produktu – treści cyfrowych lub usługi cyfrowej – dostarczonych przez Sprzedawcę, z wyjątkiem treści, które: (1) są użyteczne wyłącznie w związku z treścią cyfrową lub usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy; (2) dotyczą wyłącznie aktywności konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę; (3) zostały połączone przez przedsiębiorcę z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków; (4) zostały wytworzone przez konsumenta wspólnie z innymi konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać. Z wyjątkiem przypadków, o których mowa wyżej w pkt (1)–(3,) Sprzedawca na żądanie konsumenta udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca może uniemożliwić konsumentowi dalsze korzystanie z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej, w szczególności przez uniemożliwienie konsumentowi dostępu do treści cyfrowych lub usługi cyfrowej lub zablokowanie konta użytkownika, co nie ma wpływu na uprawnienia konsumenta, o których mowa w zdaniu poprzednim. Konsument ma prawo odzyskać treści cyfrowe od Sprzedawcy nieodpłatnie, bez przeszkód ze strony Sprzedawcy, w rozsądnym terminie i powszechnie używanym formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego.
  2. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie Produktu – treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, konsument jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.
 8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
  1. W przypadku Produktów – rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) – jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  2. W przypadku Produktów – rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi). Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. W przypadku Produktów, które nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą (np. przesyłki gabarytowe), konsument może ponieść wyższe koszty ich odesłania.
  3. W przypadku Produktu –  usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. (1) o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3)  w której przedmiotem świadczenia jest Produkt – rzecz ruchoma (w tym rzecz ruchoma z elementami cyfrowymi) – nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt – rzecz ruchoma (w tym rzecz ruchoma z elementami cyfrowymi) – ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt – rzecz ruchoma (w tym rzecz ruchoma z elementami cyfrowymi) – dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty – rzeczy ruchome (w tym rzeczy ruchome z elementami cyfrowymi) -, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami ruchomymi, w tym rzeczami ruchomymi z elementami cyfrowymi; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty – rzeczy ruchome (w tym rzeczy ruchome z elementami cyfrowymi) -,inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o Prawach Konsumenta; (14) o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny w przypadku których konsument wyraźnie zażądał od Sprzedawcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta.
 10. Zawarte w niniejszym punkcie Regulaminu sklepu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do Usługobiorcy lub Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

XIV. Umowa – zawarcie i prawo odstąpienia

1. Co do zasady, Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży liczony jest od chwili objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta.

3. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Sprzedawcy.

4. Sprzedawca udostępnia w Sklepie Internetowym wzór formularza Oświadczenia o odstąpieniu, który może, ale nie musi wykorzystać Kupujący.

5. Termin na odstąpienie będzie zachowany jeśli oświadczenie zostanie wysłane przed jego upływem.

6. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej pod adresem: Elektroniczny Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem strony internetowej.

7. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

8. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

9. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca dysponuje prawem wstrzymania zwrotu zapłaconej przez Klienta kwoty do momentu otrzymania z powrotem Produktu lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. W przypadku, gdy Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest obowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów ponad koszt najtańszego zwykłego sposobu Dostawy oferowanego przez Sprzedawcę.

11. Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy Produkt niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

12. W razie odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

13. Jeśli ze względu na swój charakter, Produkt nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.

14. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

15. Sprzedawca dokonuje zwrotu zapłaconej kwoty przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

12. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Towarem/Produktem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

XV. Gwarancje

 1. Produkty dostępne w Sklepie Internetowym mogą być objęte gwarancją producenta, dystrybutora lub Sprzedawcy.
 2. Jeśli produkty objęte są gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści tej gwarancji oraz czasu na jaki została udzielona jest każdorazowo prezentowana w opisie danego Produktu lub na stronie dedykowanej temu zagadnieniu w Sklepie Internetowym.
 3. Jakakolwiek ingerencja Klienta lub innej osoby nieuprawnionej, za którą Klient odpowiada, w mechanizm lub strukturę techniczną Produktu skutkuje utratą gwarancji.

XVI. Przedsiębiorcy – postanowienia ich dotyczące

 1. Niniejszy punkt Regulaminu sklepu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Klienta lub Usługobiorcę niebędącego konsumentem, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia niebędącego także osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Sprzedawcy ma prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym przypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca dysponuje prawem ograniczenia dostępnych sposobów płatności, w tym także wymagania dokonania przedpłaty za Zamówienie w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
 5. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Usługobiorcę/Klienta w stosunku do Usługodawcy/Sprzedawcy, w tym także w przypadku braku zawarcia Umowy Sprzedaży lub niezwiązanych z Umową Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. Sprzedawca nie ponosi także odpowiedzialności za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientem/Usługobiorcą będą rozpatrywane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.
 7. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt lub braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży zostaje wyłączona.
 8. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

XVII. Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów sprzedaży)

1. Klient i Sprzedawca dysponują prawem rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.

3. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

XVIII. Produkty – opinie

 1. Sprzedawca umożliwia wystawianie i dostęp do opinii o Produktach oraz o Sklepie Internetowym na zasadach wskazanych w niniejszym punkcie Regulaminu sklepu.
 2. Wystawienie opinii możliwe jest po skorzystaniu z formularza umożliwiającego dodanie opinii o Produkcie lub Sklepie Internetowym. Formularz ten może być (1) udostępniony bezpośrednio na stronie Sklepu Internetowego (w tym także za pomocą zewnętrznego widgetu); (2) może zostać udostępniony za pomocą indywidualnego linku otrzymanego przez Klienta po zakupie na podany przez niego adres poczty elektronicznej lub (3) może być udostępniony za pomocą ogólnego linku do formularza opinii. Dodając opinię, Usługobiorca może również dodać ocenę graficzną lub zdjęcie Produktu – jeżeli taka opcja jest dostępna w formularzu opinii.
 3. Sprzedawca umożliwia wystawianie dwóch rodzajów opinii – opinie oznaczonych jako „Opinia Zweryfikowana” oraz opinii oznaczonych jako „Opinia Niezweryfikowana”.
 4. „Opinia Zweryfikowana” jest to opinia dotycząca zakupionego przez opiniującego Produktu w Sklepie Internetowym Sprzedawcy lub realizacji zawartej przez niego ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym oraz samego Sklepu Internetowego. Opinia ta może być wystawiona zgodnie z procedura wskazaną w Regulaminie wyłącznie przez opiniującego, który faktycznie dokonał zakupu w Sklepie Internetowym i jest ona oznaczona jako „Opinia zweryfikowana”. Opinie zweryfikowane są weryfikowane przez Sprzedawcę pod kątem tego, czy opiniujący faktycznie dokonał zakupu w Sklepie Internetowym zgodnie z procedurą wskazaną w Regulaminie.
 5. „Opinia Niezweryfikowana” jest to opinia wystawiona przez opiniującego dotycząca produktu w Sklepie Internetowym Sprzedawcy lub Sklepu Internetowego. Opinia ta może być wystawiona zgodnie z procedura wskazaną w Regulaminie zarówno przez opiniującego, które dokonał zakupu w Sklepie Internetowym, jak i przez opiniującego, który nie dokonał zakupu Sklepie Internetowym i jest ona oznaczona jako „Opinia niezweryfikowana”. Opinie niezweryfikowane nie są weryfikowane przez Sprzedawcę pod kątem tego, czy opiniujący faktycznie dokonał zakupu w Sklepie Internetowym.
 6. Sprzedawca zobowiązuje się, aby publikowane opinie oznaczone jako „Opinia zweryfikowana” pochodziły od opiniujących, którzy faktycznie zakupili dany Produkt w Sklepie Internetowym lub są faktycznie Klientami Sklepu Internetowego. W tym celu Sprzedawca podejmuje następujące działania, aby sprawdzić, czy opinie te pochodzą od jego faktycznych Klientów:
  1. Opublikowanie opinii wystawianej za pomocą formularza dostępnego bezpośrednio na stronie Sklepu Internetowego wymaga wcześniejszej weryfikacji przez Sprzedawcę. Weryfikacja polega na sprawdzeniu zgodności opinii z Regulaminem sklepu, w szczególności na sprawdzeniu, czy osoba opiniująca jest Klientem Sklepu Internetowego – w tym wypadku Sprzedawca sprawdza, czy osoba ta dokonała zakupu w Sklepie Internetowym, a w przypadku opinii o Produkcie sprawdza dodatkowo, czy zakupiła opiniowany Produkt. Weryfikacja następuje bez zbędnej zwłoki.
  2. Sprzedawca wysyła swoim Klientom (w tym także za pomocą zewnętrznego serwisu zbierającego opinie, z którym współpracuje) indywidualny link na podany przez niego przy zakupie adres poczty elektronicznej – w ten sposób dostęp do formularza opinii otrzymuje wyłącznie Klient, który dokonał zakupu Produktu w Sklepie Internetowym.
 7. W przypadku opinii oznaczonych jako „Opinia niezweryfikowana” Sprzedawca nie weryfikuje lub nie ma możliwości ich weryfikacji pod kątem tego, czy opiniujący faktycznie dokonał zakupu w Sklepie Internetowym – opinie niezweryfikowane są wystawiane za pomocą formularza opinii lub ogólnego linku do formularza opinii i mogą zawierać opinie zarówno osób, które dokonały zakupu w Sklepie Internetowym, jak i osób, które nie dokonały zakupu Sklepie Internetowym.
 8. Sprzedawca wskazuje, że do wyliczenia średniej oceny dla danego Produktu lub Sklepu Internetowego widocznej przy danym Produkcie lub na stronie Sklepu Internetowego uwzględniane są osobno Opinie Zweryfikowane i osobno Opinie niezweryfikowane.
 9. W razie wątpliwości Sprzedawcy lub zastrzeżeń kierowanych do Sprzedawcy przez innych Klientów lub osoby trzecie, czy dana opinia pochodzi od Klienta lub czy dany Klient kupił dany Produkt, Sprzedawca zastrzega sobie prawo skontaktowania się z autorem opinii celem wyjaśnienia i potwierdzenia, że faktycznie jest Klientem Sklepu Internetowego lub dokonał zakupu opiniowanego Produktu.
 10. Dodawanie opinii przez Klientów nie może być wykorzystywane do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich. Klient dodając opinię obowiązany jest do działania zgodnego z prawem, niniejszym Regulaminem i dobrymi obyczajami.
 11. Opinie mogą być udostępniane bezpośrednio na stronie Sklepu Internetowego (np. przy danym Produkcie) lub w zewnętrznym serwisie zbierającym opinie, z którym współpracuje Sprzedawca i do którego odsyła na stronie Sklepu Internetowego (w tym także za pomocą zewnętrznego widgetu umieszczonego na stronie Sklepu Internetowego).
 12. Wszelkie uwagi, odwołania od weryfikacji opinii, czy też zastrzeżenia czy dana opinia pochodzi od Klienta lub czy dany Klient kupił dany Produkt mogą być zgłaszane w trybie analogicznym do procedury reklamacyjnej wskazanej w punkcie 6. Regulaminu.
 13. Sprzedawca nie zamieszcza ani nie zleca zamieszczania innej osobie nieprawdziwych opinii lub rekomendacji Klientów oraz nie zniekształca opinii lub rekomendacji Klientów w celu promowania swoich Produktów. Sprzedawca udostępnia opnie zarówno pozytywne, jak i negatywne.

XIX. Ochrona danych osobowych

 1. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności Sklepu Internetowego.
 2. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie sklepu, jest Sprzedawca.
 3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie.
 4. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Zbiór danych osobowych przekazanych Sprzedawcy zgłaszany jest przez Sprzedawcę Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
 6. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.
 7. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.
 8. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 9. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
 10. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.
 11. Jeśli Klient wybierze płatność poprzez system imoje.pl, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności ING Bank Śląski SA., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, NIP: 634-013-54-75, REGON: 271514909.

XX. Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

1. Jeśli Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treści publikowane na Stronie Internetowej Sklepu naruszają ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu.

2. Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, po dokonaniu weryfikacji i potwierdzeniu naruszenia, niezwłocznie podejmuje działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Sklepu treści będących przyczyną tego naruszenia.

XXI. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie sklepu mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
 4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy na rzecz Konsumenta.
 5. W przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
 6. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.
 7. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do jego rozwiązania polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 8. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu sklepu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu sklepu są realizowane na podstawie Regulaminu sklepu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu sklepu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu sklepu o jego zmianie za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu sklepu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu sklepu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy i usunięciem Konta.
 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2023 r.

Odstąpienie od umowy – wzór formularza (zał. 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta)

Wzór formularza odstąpienia od umowy

– Adresat:

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowo Produkcyjne Eurol Małgorzata Czarnotta

ul. Koszalińska 6/6, 45-317 Opole

markizy-opole.pl

info@markizy-opole.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów(*) umowy dostawy następujących towarów(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących towarów(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.