Kim jesteśmy

Adres naszego Sklepu Internetowego: https://markizy-opole.pl.

Dziękujemy za odwiedzenie Markizy-opole.pl. Jesteśmy firmą, która tworzy produkty mające na celu w łatwy i szybki sposób uzyskać ochronę przeciwsłoneczną. Prosimy o zapoznanie się z niniejszą Polityką prywatności, wyrażenie zgody na dokument w celu uzyskania pozwolenia na korzystanie z naszych usług. Twoja prywatność jest dla nas priorytetem. Niniejsza Polityka Prywatności (dalej „Polityka Prywatności”) określa zasady ochrony prywatności
danych osobowych Klientów/Usługobiorców, na rzecz których Sprzedawca/Administrator/Usługodawca świadczy Usługi w oparciu o postanowienia Regulaminu sklepu. Brak akceptacji Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z Usług. Z tego dokumentu dowiesz się o tym, jakie Twoje dane osobowe posiadamy, jak je przetwarzamy, do czego je wykorzystujemy i szeregu innych informacji o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

Ważne definicje:

Administrator – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który
samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej
(“osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można
bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak
imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź
kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną,
ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Przetwarzanie — operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach
danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie,
utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie,
pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub
innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie (art.
4 pkt 2 RODO).

Podmiot przetwarzający — osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot,
który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora (art. 4 pkt 8 RODO).

Powierzenie – dalsze powierzenie przetwarzania Danych osobowych przez Podmiot przetwarzający.

Naruszenie ochrony danych osobowych – naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego
lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub
nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób
przetwarzanych ( art. 4 pkt 12 RODO).

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych).

JAKIE DANE OSOBOWE GROMADZIMY I DLACZEGO JE GROMADZIMY

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Sprzedawca, tj. Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjno Handlowe Eurol Małgorzata Czarnotta z siedzibą w Opolu, ul. Koszalińska 6/6, 45-317 Opole, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 8431261933, REGON: 770814798, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

.

Prawo przetwarzania danych

Podstawą prawną do przetwarzania Twoich danych osobowych stanowią przepisy prawa, w szczególności przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE L z 2016 r., Nr 119, str. 1) – zwanego dalej RODO, i przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

Rodzaj danych przetwarzanych przez Sprzedawcę wraz z podaniem celu i podstawy prawnej przetwarzania oraz czasu przetwarzania tych danych

Tytułem wstępu, w każdej chwili możesz zwrócić się do Administratora z pytaniem o sposób i zakres przetwarzania Twoich danych osobowych (w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej iod@markizy-opole.pl lub tradycyjnie na adres Administratora: ul. Koszalińska 6/6, 45-317 Opole).

Rodzaj czynności
przetwarzania
Cel przetwarzaniaRodzaj przetwarzanych
danych
Podstawa prawna
przetwarzania
Czas przetwarzania
danych
Przeglądanie stron serwisuZapoznanie się z treścią serwisuHistoria przeglądania stron serwisu, preferencje użytkownika, płeć, grupa wiekowa i zainteresowania użytkownika, dane dotyczące lokalizacji, adresie IP, ID urządzenia użytkownika, dane dotyczące przeglądarki użytkownika oraz stosowanego systemu operacyjnegoArt. 6 ust. 1 lit. f RODODo czasu opuszczenia stron serwisu przez użytkownika i usunięcia plików cookies.
Założenie konta w serwisieŚwiadczenie usługi prowadzenia kontaDane identyfikujące (imię i nazwisko, nazwa firmy) i kontaktowe (adres zamieszkania, adres korespondencyjny, adres siedziby, numer telefonu, adres poczty elektronicznej), dane rejestrowe (numer NIP, KRS, REGON), numer rachunku bankowego.Art. 6 ust. 1 lit. b RODOPrzez okres posiadania konta w serwisie oraz przez okres 6 lat od dnia usunięcia konta.
Realizacja złożonego zamówieniaWykonanie umowy, podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność ich przetwarzania
w celu zawarcia i wykonania umowy
Dane identyfikujące (imię i nazwisko, nazwa firmy) i kontaktowe (adres zamieszkania, adres korespondencyjny, adres siedziby, numer telefonu, adres poczty elektronicznej), dane rejestrowe (numer NIP, KRS, REGON), numer rachunku bankowego.Art. 6 ust. 1 lit. b RODOPrzez okres 6 lat od dnia zrealizowania zamówienia i wystawienia dowodu sprzedaży.
Formularz kontaktowyNawiązanie kontaktu z Administratorem i podjęcie działań na żądanie użytkownikaImię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonuArt. 6 ust. 1 lit. f RODO I art. 6 ust. 1 lit. b RODOPo upływie 14 miesięcy od dnia otrzymania wiadomości.
Czynności rozrachunkowo – księgoweWypełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa obciążających Administratora w związku z realizacją umowy. Niezbędność ich przetwarzania do
wypełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze,
wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości i ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i
usług.
Dane identyfikujące i kontaktowe (imię i nazwisko, nazwa firmy, adres) oraz dane rejestrowe (numer NIP, KRS, REGON), numer rachunku bankowego.Art. 6 ust. 1 lit. c RODO.Przez okres 6 lat od dnia wykonania umowy.
Prowadzenie usługi newsletteraInformowanie użytkownika o ofercie Administratora, w tym o nowościach w ofercieImię i nazwisko, adres poczty elektronicznej.Art. 6 ust. 1 lit. a RODODo czasu wypisania się z usługi newslettera.
Realizacja płatności onlineUmożliwienie płatności za usługi i produkty za pośrednictwem narzędzi dostarczanych przez podmioty trzecie, podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność ich przetwarzania do realizacji
prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
Imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, dane dotyczące rachunku bankowego.Art. 6 ust. 1 lit. b RODOPrzez okres 6 lat od dnia dostawy towaru użytkownikowi.
Rozpatrywanie reklamacjiRozpatrywanie reklamacji, skarg, wniosków użytkowników. podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność ich przetwarzania do realizacji
prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
Przede wszystkim imię i nazwisko, dane kontaktowe (adres poczty elektronicznej), dane dotyczące historii wyszukiwania i historii zamówieńArt. 6 ust. 1 lit. f RODOPrzez okres 6 lat od dnia dostawy towaru użytkownikowi.
Marketing usług i produktów własnychMarketing usług i produktów własnych, podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność ich przetwarzania do realizacji
prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
Dane identyfikacyjne i kontaktowe (imię, nazwisko, nazwa firmy, adres poczty elektronicznej, adres), historia zamówień, historia wyszukiwani, daty logowania i rejestracji konta, historia komunikacji z użytkownikiemArt. 6 ust. 1 lit. f RODODo czasu osiągnięcia celu.
Marketing usług i produktów naszych partnerówMarketing usług i produktów naszych partnerów, podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność ich przetwarzania do realizacji
prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
Dane identyfikacyjne i kontaktowe (imię, nazwisko, nazwa firmy, adres poczty elektronicznej, adres), historia zamówień, historia wyszukiwani, daty logowania i rejestracji konta, historia komunikacji z użytkownikiemArt. 6 ust.1 lit. a RODODo czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie.
Ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeńDochodzenie roszczeń przez Administratora, podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność ich przetwarzania do realizacji
prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
Imię i nazwisko, dane kontaktowe i rejestrowe. Numer rachunku bankowego.Art. 6 ust. 1 lit. f RODOPrzez okres 6 lat od dnia dostawy towaru użytkownikowi.
Czynności analityczno – statystyczneTworzenie statystyk i analiz korzystania przez użytkownika z poszczególnych funkcjonalności serwisu, w tym jego aktywności i przyzwyczajeń, a także wprowadzanie ułatwień w korzystaniu z serwisu, podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność ich przetwarzania do realizacji
prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
Dane dotyczące aktywności użytkownika na stronach serwisu, ilości czasu spędzonego na każdej z podstron serwisu, historii wyszukiwania użytkownika, dane dotyczące lokalizacji, adresie IP, ID urządzenia użytkownika, dane dotyczące przeglądarki użytkownika oraz stosowanego systemu operacyjnego.Art. 6 ust. 1 lit. f RODO.Do czasu usunięcia przez użytkownika plików cookies.

Osoby małoletnie – przetwarzanie danych osobowych

Sklep Internetowy nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16 roku życia. Dane tych osób nie są zbierane w sposób zamierzony przez Administratora.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Twoich danych mogą zostać:

  1. podmioty dostarczające Sprzedawcy/Administratorowi poszczególnych rozwiązań informatycznych (system obsługi zamówień, usługi hostingowe, usługi wideo rozmów itp.),
  2. podmioty badający poziom zadowolenia klientów,
  3. podmioty umożliwiające realizację zamówienia, w tym w szczególności podmioty świadczące usługi kurierskie i pocztowe,
  4. podmioty świadczące usługi montażowe,
  5. podmioty świadczące usługi księgowo-rozrachunkowe,
  6. urzędy, instytucje i organy publiczne w związku z wykonywaniem ich zadań publicznych.
  7. personel i podwykonawcy Administratora odpowiedzialni za obsługę Usługobiorcy; podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi księgowe, płatności elektronicznych, IT i wsparcia technicznego, pocztowe, telekomunikacyjne, consultingowe, prawne) – w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowej realiacji umowy,
  8. jednostki Certyfikujące w celu i zakresie koniecznym do wykonania umowy o rejestrację certyfikatu SSL.

Lista możliwych odbiorców Twoich danych osobowych znajduje się tutaj:

Możliwe są przypadki, gdy odbiorcami Twoich danych będą również inne podmioty, w tym świadczące usługi prawne, bankowe lub ubezpieczeniowe, a nawet organy ścigania, sądy i organy administracji publicznej – wśród nich również takie z siedzibą poza granicami Polski. Bez obaw, podmioty zarejestrowane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej są zobowiązane stosować te same zasady przetwarzania danych osobowych wynikające z RODO, co krajowe podmioty. Wszystkie one wprowadzają szereg mechanizmów mających na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony Twoich danych osobowych. Według oświadczeń Google i Facebook, zawartych w opublikowanych na ich stronach internetowych politykach prywatności, ewentualne przekazywanie danych osobowych przez te podmioty z Europy do Stanów Zjednoczonych odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych, czyli narzędzia przewidzianego przez regulacje RODO. Twoje dane nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych.

Prawa osoby, której dane dotyczą


Usługobiorcy przysługuje prawo do:
a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
b) w przypadku, w którym dane przetwarzane są w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora – prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją,
c) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Konsekwencją niepodania danych osobowych w tych celach przez Użytkownika jest brak możliwości świadczenia usług przez Administratora. Podanie tych danych jest jednak niezbędne do prawidłowego korzystania z Serwisu, w tym również zawierania umów i realizacji dostaw.

Profilowanie


Dane osobowe Usługobiorcy nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania. Służy to określaniu prawdopodobieństwo zakupu naszych Produktów i tworzenia bardziej spersonalizowanych reklam naszych Produktów.

Zasady przetwarzania danych

Do ochrony Twoich danych osobowych podchodzimy bardzo poważnie. Z najwyższą starannością, w celu ochrony Twojej prywatności, dobieramy i stosujemy odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpieczające dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Polityka plików cookies

a) Podstawowe informacje
Sklep Internetowy prowadzony pod adresem https://markizy-opole.pl wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”). Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym (np. telefon, tablet, komputer, konsola) i przeznaczone są do korzystania z Serwisu. Pliki
cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym w urządzeniu Użytkownika. Pliki cookies w żaden sposób nie umożliwiają nam dostępu do komputera (lub innego urządzenia, przy pomocy którego Użytkownik korzysta z Serwisu) lub informacji o Użytkownikach, z wyjątkiem informacji o tym, w jaki sposób Użytkownik korzysta z naszego Sklepu oraz danych osobowych, którymi zdecyduje się z nami podzielić (włączając w to dane osobowe, które są udostępniane nam automatycznie ze względu na ustawienia przeglądarki Użytkownika). Niektóre z plików cookies są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu i w związku z tym nie można z nich zrezygnować. Takie pliki cookies są przez nas używane w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), jakim jest informowanie o naszej działalności przy pomocy stron internetowych. Pozostałe pliki cookies stosowane są w celu poprawy komfortu korzystania z Sklepu, integracji Sklepu z treściami dostarczanymi przez zewnętrznych dostawców lub w celu śledzenia aktywności Użytkowników dla potrzeb marketingowych, tj. dla potrzeb wyboru i dostarczenia odpowiednich dla nich reklam oraz prowadzenia analiz i statystyk dotyczących dostarczania i skuteczności tych reklam. Innych niż niezbędnych plików cookies używamy tylko, jeśli Użytkownik wyrazi na to zgodę. Zgoda jest dobrowolna i może zostać w dowolnym momencie wycofana poprzez zmianę ustawienia przeglądarki. Wycofanie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem używania plików
cookies i podobnych technologii, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

b) Wykorzystujemy następujące pliki cookies:
1. Systemowe pliki cookie – techniczne i sesyjne, zapewniające bezpieczeństwo korzystania z serwisu itp. – ta grupa plików cookie jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania naszego Sklepu oraz zapewnienia bezpieczeństwa w korzystaniu z niego. Zgodnie z przepisami użycie tych plików cookie nie wymaga wyrażenia zgody odwiedzającego Sklep Internetowy.
2. Społecznościowe pliki cookie – ta grupa plików cookie służy do udostępniania naszych stron internetowych i ich treści za pośrednictwem zewnętrznych sieci społecznościowych i innych witryn internetowych.
3. Reklamowe pliki cookies – ta grupa plików cookie pozwala nam oraz naszym zaufanym partnerom śledzić Użytkownika na stronach internetowych, m.in. w związku z kierowaniem do Użytkowników dostosowanej reklamy. Celem ich stosowania jest wyświetlanie reklam interesujących dla poszczególnych Użytkowników i tym samym bardziej cennych dla wydawców i reklamodawców strony trzeciej. 4. Analityczne pliki cookies – ta grupa plików cookie pomaga nam zrozumieć, w jaki sposób różni Użytkownicy korzystają ze strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

c) Zarządzanie ustawieniami plików cookies
W naszym Sklepie Internetowym zazwyczaj wyświetli się komunikat zanim na Twoim urządzeniu zostaną zapisane pliki cookies. Niekiedy stosujemy również wyskakujące okienka bądź banery tak, aby Użytkownicy mogli zarządzać plikami cookies. Ustawieniami plików cookies można zarządzać za pomocą przeglądarki (co pozwoli na wyłączenie
akceptacji wszystkich lub niektórych plików cookies). Przeglądarka internetowa może wymagać potwierdzenia zmiany ustawień. Prosimy pamiętać, że włączenie blokady wszystkich plików cookies może skutkować brakiem dostępu do niektórych części naszego Sklepu.
W poniższych linkach znajdują się informacje z najpopularniejszych przeglądarek internetowych, jak samodzielnie zarządzać plikami cookies podczas przeglądania strony internetowej:

Zwracamy uwagę, że podmioty zewnętrzne mogą wykorzystywać pliki cookies w celu przeanalizowania, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z ich stron internetowych, na co nie mamy żadnego wpływu.

Bezpieczeństwo i ochrona danych

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby posiąść najlepszą wiedzę, a następnie wdrożyć wszelkie środki bezpieczeństwa i ochrony danych wymagane przez przepisy prawa i standardy techniczne. Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się z należytą starannością, są one odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Usługodawca oświadcza, że przetwarza dane osobowe Usługobiorców zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 25? maja 2018 r. oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Usługobiorców przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

Użytkownicy Sklepu mogą zweryfikować status aktualnych ustawień prywatności dla przeglądarki internetowej, z której korzystają, przy pomocy poniższych linków: http://www.aboutads.info/choices oraz http://www.youronlinechoices.eu/.

Wyłączenie odpowiedzialności


Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości strony internetowej Usługodawcy, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do strony internetowej Usługodawcy oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. W celu uniknięcia wątpliwości, Usługobiorcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Usługodawcy.

Polityka prywatności – zmiany

Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie w dniu 1.12.2023 r. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane na stronie internetowej Usługodawcy, jak również w celu usprawnienia działania strony internetowej Usługodawcy. Wszelkie zmiany wprowadzone do Polityki Prywatności w przyszłości będą opublikowane w Sklepie Internetowym, będą obowiązywać na przyszłość i będą wymagały Twojej akceptacji.

1. KOMENTARZE

Gdy Klienci dokonują zakupów, a odwiedzający zostawiają komentarze na stronie, zbieramy dane wyświetlane w formularzu Komentarzy, a także adres IP odwiedzającego i ciąg agenta użytkownika przeglądarki, aby pomóc w wykrywaniu spamu.

Zanonimizowany ciąg znaków utworzony z adresu e-mail użytkownika (zwany również skrótem) może zostać przekazany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia, czy użytkownik z niej korzysta. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza zdjęcie profilowe jest widoczne publicznie w kontekście komentarza.

2. MEDIA

W przypadku przesyłania obrazów do witryny internetowej należy unikać przesyłania obrazów z osadzonymi danymi lokalizacji (EXIF GPS). Odwiedzający witrynę mogą pobierać i wyodrębniać wszelkie dane o lokalizacji z obrazów w witrynie.

3. Formularz kontaktowy

Jeśli zostawisz komentarz na naszej stronie, możesz wyrazić zgodę na zapisanie swojego imienia i nazwiska, adresu e-mail i strony internetowej w plikach cookie. Są one przeznaczone dla wygody użytkownika, dzięki czemu nie musi on ponownie wpisywać swoich danych, gdy zostawia kolejny komentarz. Te pliki cookie będą przechowywane przez rok.

Jeśli masz konto i logujesz się na tej stronie, ustawimy tymczasowy plik cookie, aby określić, czy Twoja przeglądarka akceptuje pliki cookie. Ten plik cookie nie zawiera danych osobowych i jest usuwany po zamknięciu przeglądarki.

Podczas logowania skonfigurujemy również kilka plików cookie, aby zapisać dane logowania i opcje wyświetlania ekranu. Pliki cookie logowania są przechowywane przez dwa dni, a pliki cookie opcji ekranu przez rok. W przypadku wybrania opcji “Zapamiętaj mnie” dane logowania będą przechowywane przez dwa tygodnie. Po wylogowaniu się z konta pliki cookie logowania zostaną usunięte.

Jeśli edytujesz lub publikujesz artykuł, w Twojej przeglądarce zostanie zapisany dodatkowy plik cookie. Ten plik cookie nie zawiera żadnych danych osobowych i po prostu wskazuje identyfikator posta artykułu, który właśnie edytowałeś. Wygasa on po 1 dniu.

4. OSADZONE TREŚCI Z INNYCH STRON INTERNETOWYCH

Artykuły na tej stronie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazy, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się dokładnie tak samo, jak gdyby użytkownik odwiedził inną witrynę.

Witryny te mogą gromadzić dane o użytkowniku, używać plików cookie, osadzać dodatkowe śledzenie stron trzecich i monitorować interakcję użytkownika z osadzoną treścią, w tym śledzić interakcję użytkownika z osadzoną treścią, jeśli użytkownik ma konto i jest zalogowany w tej witrynie.

5. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE UŻYTKOWNIKA

Jeśli zostawisz komentarz, komentarz i jego metadane zostaną zachowane na czas nieokreślony. Dzięki temu możemy automatycznie rozpoznawać i zatwierdzać wszelkie kolejne komentarze, zamiast trzymać je w kolejce moderacji.

W przypadku użytkowników, którzy zarejestrują się na naszej stronie internetowej (jeśli istnieją), przechowujemy również dane osobowe, które podają w swoim profilu użytkownika. Wszyscy użytkownicy mogą przeglądać, edytować lub usuwać swoje dane osobowe w dowolnym momencie (z wyjątkiem tego, że nie mogą zmienić swojej nazwy użytkownika). Administratorzy strony również mogą przeglądać i edytować te informacje.

6. JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ UŻYTKOWNIKOWI W ODNIESIENIU DO JEGO DANYCH

Jeśli masz konto na tej stronie lub zostawiłeś komentarze, możesz poprosić o otrzymanie wyeksportowanego pliku danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat, w tym wszelkich danych, które nam przekazałeś. Użytkownik może również zażądać usunięcia wszelkich przechowywanych przez nas jego danych osobowych. Nie obejmuje to żadnych danych, które jesteśmy zobowiązani przechowywać do celów administracyjnych, prawnych lub bezpieczeństwa.

7. GDZIE WYSYŁAMY DANE UŻYTKOWNIKA

Komentarze odwiedzających mogą być sprawdzane przez automatyczną usługę wykrywania spamu.