1. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień przedstawia się następująco:
  1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt V.1.C Regulaminu sklepu.
  2. Złożenie Zamówienia i zawarcie Umowy sprzedaży wymaga uprzedniego zaakceptowania przez Klienta Regulaminu oraz Polityki Przetwarzania.
  3. Zamówienie Klienta złożone w formie wskazanej w pkt 1 i 2 powyżej, stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży danego Towaru, która wiąże Klienta. Do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedawcę.
  4. Niezwłocznie po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Przyjęcie Zamówienia do realizacji oraz potwierdzenie jego otrzymania następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta podany w trakcie składania Zamówienia. Niniejsza wiadomość e-mail zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia, o przyjęciu Zamówienia do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 2. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu sklepu na stronie Sklepu Internetowego www.markizy-opole.pl oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt VI.3.3. Regulaminu sklepu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
 3. Wszystkie Produkty i Towary dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz w razie takiej konieczności posiadają odpowiednie certyfikaty i są dopuszczone do obrotu na rynku polskim.
 4. Klient składa Zamówienie bezpośrednio za pośrednictwem Sklepu Internetowego poprzez dokonanie wyboru danego produktu, jego ilość a następnie dokonując jego indywidualnej personalizacji – o ile pozwala na to wybrany rodzaj Produktu / Towaru – rodzaj jego materiału, wielkość oraz inne jego parametry, korzystając z przycisku „Dodaj do koszyka”.

Płatności – terminy, metody i sposoby płatności

 1. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Sprzedawcy łączną cenę Zamówienia, na którą składają się ceny brutto zamawianych rzeczy i koszt ich dostawy obowiązujące w Sklepie w chwili składania Zamówienia.
 2. Płatność ceny Zamówienia następuje w formie wybranej przed złożeniem Zamówienia.
 3. Płatność ceny Zamówienia następuje conajmniej w dwóch ratach. Pierwsza rata to Zaliczka, której wysokość jest każdorazowo wskazana w podsumowaniu Zamówienia. Druga rata to płatność końcowa za całe Zamówienie dokonywana w formie i metodzie wybranej przez Klienta.
 4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
  1. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  2. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu imoje.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej https://www.imoje.pl/.
  3. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu imoje.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:
   1. ING Bank Śląski SA., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, NIP: 634-013-54-75, REGON: 271514909.
  4. Konto bankowe Sprzedawcy : ING ( PLN ) SWIFT INGBPLPW
   Numer konta: PL 18 1050 1504 1000 0022 0430 8841
 5. Metody płatności:
  • przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia);
  • gotówką przy odbiorze osobistym ‐ płatność w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś Towar wydany zostanie w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy);
  • gotówką za pobraniem, płatność dostawcy przy dokonywaniu dostawy (w tym przypadku realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia i skompletowaniu Zamówienia);
  • płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia).
 6. Termin płatności:
  1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności natychmiastowo w formie zaliczki lub przedpłaty w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.
  2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki albo płatności gotówką przy odbiorze osobistym, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki (nie dotyczy Zaliczki).
  3. Termin płatności wynika z formy płatności wybranej przez Zamawiającego. Poza płatnością za pobraniem, płatność następuje po zawarciu Umowy sprzedaży, a przed dostawą i wydaniem rzeczy.
 7. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
 8. Do każdego zakupu dostarczana jest faktura VAT. Sprzedawca prześle Klientowi fakturę VAT na podany przez niego adres poczty elektronicznej po dostawie Towarów, chyba że Klient wyraźnie zaznaczy, że chce otrzymać fakturę VAT w formie papierowej. Akceptując Regulamin Klient wyraża jednocześnie zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej, na zasadach opisanych w Regulaminie sklepu.
 9. Klient wyrażający wolę otrzymania faktury VAT na firmę, obowiązany jest wybrać taką opcję podczas dokonywania zakupu, poprzez wypełnienie właściwego pola Formularza Zamówienia danymi firmy/osoby, na którą ma zostać wystawiona faktura wraz z numerem NIP.
 10. W przypadku zlecenia Sprzedawcy również usługi montażowej, Sprzedawca wystawi fakturę VAT obejmującą koszty wykonania usługi montażowej i prześlę ją Klientowi w sposób opisany w pkt 7.

Dostawa – sposoby, koszty, terminy dostawy i odbioru produktu

 1. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Sprzedawca dopuszcza zrealizowanie dostawy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach poczynienia indywidualnych uzgodnień między Stronami Umowy.
 2. Adres dostawy wskazany w Formularzu Zamówienia jest właściwy do dokonania dostawy.
 3. O ile Umowa Sprzedaży nie stanowi inaczej, dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna (od 20 do 1500 PLN). Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 4. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
 5. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
  1. Przesyłka kurierska.
 6. Termin dostawy Produktu do Klienta – w opisie Produktu każdorazowo zawarta jest informacja o szacowanej liczbie Dni Roboczych potrzebnych do dostawy Towarów, a także o wysokości opłat za tą dostawę. Sprzedawca dopuszcza możliwość zmiany terminu wskazanego w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy. Każdorazowo taka zmiana wymaga akceptacji Klienta. Brak akceptacji oznacza odstąpienie od umowy ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.
  2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 7. Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym przez Sprzedawcę. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
  1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.
  2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.